Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

mietowepaznokcie
10:21
Nie wolno mówić “dzień dobry”, jeśli się nie bierze udziału w staraniach o dobry dzień, jeśli się w ogóle w możliwość dobrego dnia nie wierzy
— dobranoc.
Reposted fromzenibyja zenibyja
mietowepaznokcie
10:20
2837 a62a
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
10:19
7681 f485
mietowepaznokcie
10:19
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

May 06 2017

mietowepaznokcie
19:51
Chodzi o to, że spojrzeć na siebie uczciwie, nazwać swoje słabości i wady, i chcieć zmienić się na lepsze. Pracować na tym. To brzmi łatwo, ale jest bardzo trudne. A największej odwagi wymaga przyznanie się przed samym sobą do prawdy.
— B. Pawlikowska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
19:47
3625 ad1d

pizza-eagle:

felixontheweb:

jacquesattack:

You don’t fuck with the tray master

HOLY SHIT

This is what the Exotic Weapon Proficiency feat looks like in real life.

Reposted fromwitchboy witchboy
19:44
3863 dac4
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex
mietowepaznokcie
19:43
9474 cad2
Reposted frombad-bat-emergency bad-bat-emergency
mietowepaznokcie
19:42
Trudno o hamulec, kiedy chce się ulec.
Reposted fromsziiiz sziiiz

May 02 2017

mietowepaznokcie
10:35
0418 c1f2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mietowepaznokcie
10:34
7067 09a7
Reposted fromhomczi homczi
mietowepaznokcie
10:07
1476 8f97
Reposted fromruuude ruuude
10:07
3032 25b2
Reposted fromget-fit get-fit
10:00
5856 a35d 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide
mietowepaznokcie
10:00
Reposted fromdesigner designer

April 11 2017

mietowepaznokcie
20:52
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
mietowepaznokcie
20:52
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
mietowepaznokcie
20:50
20:48
3032 25b2
Reposted fromget-fit get-fit
20:47
7138 0d4a 500
Reposted fromfuckblack fuckblack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl