Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

mietowepaznokcie
08:18
Nie staraj się ratować czegoś, co Cię niszczy.
— już nigdy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
mietowepaznokcie
08:03
4681 0d89
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
mietowepaznokcie
08:01
0307 47df
Reposted fromkrzysk krzysk
mietowepaznokcie
08:00
7836 b84f 500

May 27 2017

mietowepaznokcie
17:00
Ja jestem inny. Kiedyś byłem z tego dumny
Dziś nie wiem sam, czy kiedyś będę szczęśliwy, czy zdechnę smutny.
— Zeus - Hipotermia
Reposted fromdeviate deviate
mietowepaznokcie
16:44
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni.  Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromdeviate deviate
mietowepaznokcie
16:41
8333 f660
Reposted fromzenibyja zenibyja
mietowepaznokcie
16:34
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted fromdeviate deviate
mietowepaznokcie
16:32
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja

May 07 2017

mietowepaznokcie
10:21
Nie wolno mówić “dzień dobry”, jeśli się nie bierze udziału w staraniach o dobry dzień, jeśli się w ogóle w możliwość dobrego dnia nie wierzy
— dobranoc.
Reposted fromzenibyja zenibyja
mietowepaznokcie
10:20
2837 a62a
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
10:19
7681 f485
mietowepaznokcie
10:19
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

May 06 2017

mietowepaznokcie
19:51
Chodzi o to, że spojrzeć na siebie uczciwie, nazwać swoje słabości i wady, i chcieć zmienić się na lepsze. Pracować na tym. To brzmi łatwo, ale jest bardzo trudne. A największej odwagi wymaga przyznanie się przed samym sobą do prawdy.
— B. Pawlikowska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
19:47
3625 ad1d

pizza-eagle:

felixontheweb:

jacquesattack:

You don’t fuck with the tray master

HOLY SHIT

This is what the Exotic Weapon Proficiency feat looks like in real life.

Reposted fromwitchboy witchboy
19:44
3863 dac4
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex
mietowepaznokcie
19:43
9474 cad2
Reposted frombad-bat-emergency bad-bat-emergency
mietowepaznokcie
19:42
Trudno o hamulec, kiedy chce się ulec.
Reposted fromsziiiz sziiiz

May 02 2017

mietowepaznokcie
10:35
0418 c1f2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mietowepaznokcie
10:34
7067 09a7
Reposted fromhomczi homczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl